UW TUiN & SCHUTTiNG .NL
 
AVG proof.png

AVG verklaring Website

Privacyverklaring UW TUiN & SCHUTTiNG .NL
UW TUiN & SCHUTTiNG .NL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Adres: UW TUiN & SCHUTTiNG .NL – Schoolstraat 21 – 3216 AT Abbenbroek
Telefoonnummer: +31 6 45 48 21 50
Website: https://www.uwtuinenschutting.nl
KVK nummer: 71172645
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 december 2018.
Persoonsgegevens die wij verwerken
UW TUiN & SCHUTTiNG .NL verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via onze website verwerken:

Contactformulier
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Het e-mailbericht

Bestelformulier
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• IP-adres

 

Inloggen via Google Apps
Tijdens het inloggen op een website, via onze webapplicatie bij Google, worden de gegevens (naam, e-mailadres en eventueel profielfoto) ter validatie wel gecontroleerd, maar niet opgeslagen binnen onze systemen. Wij hebben geen toegang tot uw Google wachtwoord.
Minderjarigen
Door het zakelijke karakter van onze website, is onze website niet interessant voor jongeren onder de 18 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of er jongeren zijn die onze website raadplegen. Op verzoek verwijderen wij de gegevens van jongeren onder de 18 die toch onze website hebben bezocht.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
UW TUiN & SCHUTTiNG .NL verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u toestemming heeft gegeven of voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:
• De levering van onze diensten.
• Verzenden van verkoopfacturen, offertes en andere commerciële documenten.
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
UW TUiN & SCHUTTiNG .NL neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Gegevens bewaren
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in onze webshop en geven wij uw naam en e-mailadres door aan onze partners om de bestelde artikelen te leveren. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor (o.a. met een overeenkomst) dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.
Nieuwsbrief
Wij bieden geen nieuwsbrief aan.
Cookies
UW TUiN & SCHUTTiNG .NL gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden opgeslagen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Bij het gebruik van onze website worden de volgende cookies geplaatst:
Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies worden zonder toestemming geplaatst. Functionele cookies zorgen o.a. ervoor dat u ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek aan onze website. Ook zorgen deze cookies ervoor dat producten in uw winkelmandje bewaard blijven wanneer u iets wilt kopen via onze webshop. Deze zorgen voor zichtbaarheid van het formulier (of popup), wanneer u deze heeft weggeklikt of een inschrijving heeft afgerond.
Analytische cookies
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt (uw IP adres wordt geanonimiseerd).
We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website. Wij verstrekken de door u ingevulde persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer) nooit aan Google.
Mogelijkheden om analytische cookies te weigeren
Google Analytics biedt tools waarmee u de cookies kunt weigeren (opt-out).
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
UW TUiN & SCHUTTiNG .NL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar tuinenschutting@gmail.com.
Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
UW TUiN & SCHUTTiNG .NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons.

 

 
algemene voorwaarden.jpg

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN VOOR UW TUiN & SCHUTTiNG .NL

Deze Algemene Voorwaarden van UW TUiN & SCHUTTiNG .NL zijn opgesteld op 24 december 2018.

Inhoud
ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze Algemene Consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in het kader van zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een
andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt die de navolgende genoemde werkzaamheden aanbiedt en uitvoert, met als eindverantwoordelijke UW TUiN & SCHUTTiNG .NL.
Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in
samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke
voor zowel binnen als buiten. Het leveren van benodigde levende of
dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van
adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van
de uitvoering van deze werkzaamheden.
Materialen
Levende materialen: Producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben
om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen;
Zand, grond, teelaarde en compost;
Dode materialen: Alle overige producten en materialen die binnen het vakgebied van
de ondernemer vallen.
Consument: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten
zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die een overeenkomst
aangaat met ondernemer.
ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de ondernemer doet en op alle overeenkomsten die tussen ondernemer en consument worden gesloten.
ARTIKEL 3 - HET AANBOD
1. Voordat een aanbod (door middel van een offerte) wordt uitgebracht, heeft de
ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het
werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht
ondernemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt de ondernemer aan de
consument vooraf de kosten gemoeid met het aanbod en de ontwerpkosten bekend.
2. De ondernemer brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit.
3. De ondernemer voorziet het aanbod van een dagtekening. Het aanbod is
onherroepelijk gedurende 14 dagen na de dagtekening, tenzij uit het aanbod anders
blijkt.
4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren
goederen en/of te verrichten werkzaamheden, op basis van de in het eerste lid door
de consument aan de ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet
voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken.
5. Het aanbod vermeldt wanneer de ondernemer met de werkzaamheden begint,
alsmede een zo specifiek mogelijke indicatie van het moment van oplevering.
6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de ondernemer uit te voeren werkzaamheden en gebruikte artikelen.
a. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen
waarvoor de ondernemer de werkzaamheden verricht, inclusief btw.
b. Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de
prijsfactoren inclusief btw (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde
materialen). De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven
van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van
werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief btw. De
ondernemer brengt aan de consument het totaal aantal uren in rekening dat de
ondernemer voor de consument werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor
verplaatsing naar en van het werk.
7. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
8. Het aanbod gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld met de melding van
deze Algemene Voorwaarden die te vinden zijn op de website www.uwtuinenschutting.nl .
9. De ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het
intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,
tekeningen en schetsen. De consument dient deze op eerste verzoek van de
ondernemer onverwijld terug te geven, onverminderd andere aan de ondernemer ten
dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
10. Het is de consument verboden materiaal van de ondernemer waarop intellectuele
eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken,
te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer. Indien de
opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan de ondernemer wordt
verstrekt, moet de consument de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en
tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken
van het aanbod, aan de ondernemer terug sturen. Aan de consument is het zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, niet toegestaan
het betreffende ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.
11. Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, vergoedt de consument de
vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan de
ondernemer in geval de consument de ondernemer wel had uitgenodigd tot het doen
van tekenwerk, maar hem uiteindelijk geen opdracht geeft tot het verrichten van
werkzaamheden en/of levering van zaken.
12. De ondernemer draagt er zorg voor dat de informatieverstrekking aan de consument
op grond van dit artikel voldoet aan de wettelijk daaraan gestelde vereisten,
waaronder, doch niet beperkt tot, de wettelijke eisen in artikel 6:230l van het Burgerlijk
Wetboek.
ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.
Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische
opdrachtverlening stuurt de ondernemer onverwijld een elektronische bevestiging aan
de consument.
2. Na wijzigingen in de offerte brengt de ondernemer op korte termijn een nieuwe offerte
uit.
3. De aanvaarding van het aanbod wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op
het moment dat de consument er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met
uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties,
afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens
binden de ondernemer niet.
5. De ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden
zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De consument
is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de ondernemer te
verstrekken.
6. De ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor
schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse
werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

ARTIKEL 5 - DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. Een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst tussen ondernemer en consument heeft
een duur van maximaal één jaar. De consument kan deze overeenkomst niet tussentijds
opzeggen, tenzij voortzetting van de overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In geval van
stilzwijgende verlenging van een overeenkomst, die (daardoor) een totale duur heeft van
meer dan één jaar, kan de consument de overeenkomst, nadat die één jaar geduurd
heeft, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De
consument kan een overeenkomst met een duur van meer dan één jaar of een
overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, na het eerste jaar te allen tijde
opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij de
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen
duur verzetten.
2. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De consument kan de
overeenkomst na ommekomst van het eerste jaar opzeggen – bij voorkeur schriftelijk –
met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand, waarna de
ondernemer de opzegging schriftelijk zal bevestigen.
3. De ondernemer kan de overeenkomst op grond van het bepaalde in de wettelijke
regeling van de overeenkomst van opdracht, artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk
Wetboek, opzeggen, waaronder de artikelen 7:402 lid 2 en 7:408 lid 2 van het Burgerlijk
Wetboek.
ARTIKEL 6 - DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN
1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief btw. De
ondernemer mag tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien doorberekenen
aan de consument. De ondernemer mag andere prijsstijging van kostprijsbepalende
factoren, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de
oplevering, aan de consument doorberekenen. Indien de ondernemer dit doet binnen 3
maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de consument het recht de
overeenkomst te ontbinden. De ondernemer kan (verdere) uitvoering van de
overeenkomst opschorten tot het moment waarop de consument aan de ondernemer
laat weten of hij de prijsverhoging accepteert. Ontbinding van de overeenkomst op deze
wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling. Reeds uitgevoerd werk zal
worden afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen,
als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als
minderwerk.
3. Meer- en minderwerk moeten, onverminderd de verplichting tot betaling van de
hoofdsom, van tevoren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd. De
ondernemer voert deze werkzaamheden pas na akkoord van de consument uit.
4. In geval van door de consument gewenste toevoegingen of veranderingen in het
overeengekomen werk kan de ondernemer slechts dan een verhoging van de prijs
vorderen, wanneer hij de consument tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een
daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument die noodzaak uit zichzelf had
moeten begrijpen.
ARTIKEL 7 - DE OPLEVERING
Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de consument. De werkzaamheden zijn opgeleverd wanneer de ondernemer, na de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder zijn de werkzaamheden opgeleverd wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

ARTIKEL 8 - CONFORMITEIT
1. De ondernemer staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde
levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De ondernemer ziet
zo zorgvuldig mogelijk toe op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand,
grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met
inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de
bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
2. De ondernemer staat in voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van
geleverde en door hem verwerkte levende materialen, mits de verzorging aan hem is
opgedragen, tenzij sprake is van aan de ondernemer niet toerekenbare
omstandigheden, inclusief, maar niet beperkt tot overmacht. Tot de in de vorige zin
genoemde omstandigheden behoren onder meer uitzonderlijke weers- en/of
terreinomstandigheden.
3. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn
ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant
van de consument, waaronder gebrek aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn
van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht.
Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van
deze gebreken.
ARTIKEL 9 - OPSCHORTING
1. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van de
ondernemer worden opgeschort. Indien deze periode, waarin de ondernemer door
overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen, langer duurt dan 90 dagen, kan de
consument de overeenkomst ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht de ondernemer al
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen kon voldoen, mag hij het reeds geleverde afzonderlijk aan de consument
factureren. De consument is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen alsof het
een afzonderlijk contract zou betreffen. De ondernemer is in geval van een
overmachtssituatie (een niet-toerekenbare tekortkoming), welke van zijn zijde of die van
de consument opkomt en die langer dan 90 dagen voortduurt, bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, voor zover nakoming na die periode in redelijkheid niet van
hem gevergd kan worden.
2. Onder overmacht bij de consument wordt niet verstaan de omstandigheid dat de
ondernemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat
andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de consument niet of niet tijdig zijn
uitgevoerd.
3. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, ten
gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft
hij het recht, zonder dat dit de consument recht geeft op vergoeding van schade, de
werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de
ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld
zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het
aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.
4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de ondernemer tijdelijk,
ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de
ondernemer onmiddellijk contact op met de consument met als doel een regeling te
treffen voor vervangende uitvoering.

ARTIKEL 10 - MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
De ondernemer draagt zorg voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de consument. De ondernemer kan onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht als meerwerk conform artikel 6 lid 2 en 3, bij de consument in rekening brengen.
ARTIKEL 11 - AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL
Afspraken of overeenkomsten met niet tot vertegenwoordiging van de ondernemer bevoegde medewerkers van de ondernemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd. In geval van contante betalingen door de consument verstrekt de ondernemer steeds een kwitantie.
ARTIKEL 12 - DE BETALING
1. Alle werkzaamheden die de ondernemer uitvoert, worden – voor zover deze geen
onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs
daarvan zijn begrepen – aan de consument in rekening gebracht, met inachtneming van
het bepaalde in artikel 6 leden 2 en 3 van deze algemene voorwaarden en
onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling in Euro’s.
3. De consument moet de factuur betalen binnen 14 dagen nadat hij de factuur heeft
ontvangen, tenzij anders is overeengekomen.
4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de
termijnen en de bedragen zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
5. De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in het aanbod.
Personeelsleden van de ondernemer zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te
nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden gemachtigd.
6. Bij koop mag de ondernemer de consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 50
procent van de prijs verplichten.
ARTIKEL 13 - NIET-TIJDIGE BETALING
1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Na verstrijken
van de betalingsdatum stuurt de ondernemer de consument een kosteloze
betalingsherinnering, waarin hij de consument een nieuwe betaaltermijn stelt van
tenminste 14 dagen na ontvangst van de herinnering. Tevens staan in de
betalingsherinnering de gevolgen van niet tijdig betalen.
2. Als de consument na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet heeft
betaald, mag de ondernemer rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de
eerste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
3. Bij niet-tijdige betaling mag de ondernemer de nakoming van de overeenkomst voor
onbepaalde tijd opschorten.
4. Alle kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling en die op grond van de
geldende wetgeving op de consument verhaald kunnen worden, komen ten laste van de
consument.

ARTIKEL 14 - EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERDRACHT
1. Alle geleverde zaken voor zover die op grond van wettelijke regelingen van
eigendomsverkrijging niet in eigendom zijn gaan toebehoren aan de consument, blijven
eigendom van de ondernemer, zolang de consument deze niet, dan wel niet geheel
heeft betaald.
2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door
natrekking of zaaksvorming tenietgaat, verstrekt de consument een bezitloos (stil)
pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak aan de
ondernemer. Dit pandrecht strekt tot zekerheid van al hetgeen de consument, uit welke
hoofde dan ook, aan de ondernemer verschuldigd is en zal worden. Indien het
geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van
hypotheek worden gevestigd. De consument is verplicht alle medewerking te verlenen,
die nodig is om het hypotheekrecht op eerste verzoek van de ondernemer te (doen)
vestigen.
ARTIKEL 15 - UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEËINDIGING
1. Bij het overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de
onderneming van de ondernemer, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn
diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te
voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval moet
de consument aan de rechtverkrijgenden betalen de aanneemsom, verminderd met een
redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij
regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of
ontbinding van de onderneming van de ondernemer, verschuldigde berekend
overeenkomstig deze algemene voorwaarden.
2. De ondernemer mag de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd
opschorten in geval de consument in staat van faillissement is verklaard, wanneer de
wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de
consument een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.
ARTIKEL 16 - AANSPRAKELIJKHEID
1. De ondernemer is aansprakelijk voor de schade welke tijdens de uitvoering van de
overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen
wordt toegebracht en die te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de
ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
2. Op de consument rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te
treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
3. De ondernemer is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor
schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot
maximaal €1.000.000,- per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke
aansprakelijkheid. Indien de consument een hoger maximum aan aansprakelijkheid
wenst overeen te komen dient de consument dit voor het sluiten van de overeenkomst
kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan € 2.500.000,- worden
gesteld. De ondernemer sluit hiertoe in dat geval voor vermeld bedrag een aanvullende
aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.
4. De consument vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de
ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de consument of
door derden die de consument daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige
informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend was
geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
5. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan
opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van
of namens de consument.
6. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan
de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van
bodem/ grond of teelaarde, indien deze verzakking geen verband houdt met het
aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het
voorafgaand aan de oplevering in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het
gehele werk.
ARTIKEL 17 - KLACHTEN
1. De consument moet een klacht over een gebrekkig(e) product en/of dienst, zo volledig
en duidelijk mogelijk omschreven, indienen bij de ondernemer, binnen bekwame
tijd nadat de consument het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten
ontdekken. Voor producten geldt dat een klacht binnen twee maanden in elk geval
binnen bekwame tijd is. Bij de levering van producten zullen ondernemer en
consument, indien mogelijk, de producten zo snel mogelijk na aflevering inspecteren en
eventuele zichtbare gebreken aantekenen op het ontvangstbewijs, hetgeen overigens
geen afbreuk doet aan de rechten die de consument op grond van de eerste zin van dit
artikellid heeft.
2. De ondernemer reageert binnen twee weken inhoudelijk op de klacht. Als een
inhoudelijke reactie nog niet mogelijk is, laat de ondernemer dit binnen twee weken aan
de consument weten, en geeft hij een termijn aan, waarbinnen de consument wel een
inhoudelijk antwoord kan verwachten. De ondernemer heeft het recht om binnen vier
weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten
onderzoeken. De consument verleent in dat geval zijn medewerking.
3. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken
ontslaan de consument niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag
worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van
materialen.
4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.
ARTIKEL 18 - AFWIJKING
Individuele afwijkingen van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.
ARTIKEL 19 - WIJZIGING
UW TUiN & SCHUTTiNG .NL zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen wanneer dit wettelijk verplicht is.

24 december 2018